Przedmiot działalności i kompetencje według ustaw

Państwowa Straż Pożarna jako formacja zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt, przeznaczona jest do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.


Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
 3. wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
 4. kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,
 5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
 6. prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności.
 7. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.
 8. współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,
 9. realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych


Zadania przewidziane dla Państwowej Straży Pożarnej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa.


Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:

 1. kierowanie komendą powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
 2. organizowanie jednostek ratowniczo - gaśniczych
 3. organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,
 4. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania
 5. kierowanie jednostek organizacyjnych PSP z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych,
 6. analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,
 7. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
 8. współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej,
 9. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 10. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
 11. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 12. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
 13. wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
 14. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
 15. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
 16. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze powiatu,
 17. wprowadzenie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej PSP w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.


Do zadań komendanta powiatowego PSP ponadto należy:

Podpisał: Dariusz Borek
Dokument z dnia: 26.04.2007
Dokument oglądany razy: 3 119
Opublikował: Maciej Kowalski
Publikacja dnia: 26.04.2007
 
wydruk z dnia: 29.07.2021 // bip.straz-swidwin.pl