mapa strony   |   kontakt   |

Przedmiot działalności i kompetencje według aktów

Do zadań wydziału do spraw operacyjno – szkoleniowych, w tym stanowiska kierowania komendanta powiatowego należy w szczególności:

 1. analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu oraz opracowywanie planów ratowniczych powiatu i ich bieżąca aktualizacja,
 2. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ratowniczo - gaśnicze,
 3. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej w ramach krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,
 4. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,
 5. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych,
 6. przygotowywanie analiz w sprawach dotyczących tworzenia, likwidacji i organizacji jednostek ratowniczo - gaśniczych,
 7. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w sprzęt ratowniczy i środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 8. nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,
 9. zapewnienie funkcjonowania powiatowego stanowiska kierowania,
 10. ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia  stanowiska kierowania komendanta powaitowego w sprzęt i urządzenia umożliwiające sprawne dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatu oraz umożliwiające współpracę z wojewódzkim stanowiskiem koordynacji ratownictwa,
 11. analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi,
 12. dysponowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatu,
 13. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze powiatu,
 14. obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
 15. analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz kontroli prowadzonych w jednostkach ratowniczo - gaśniczych i jednostkach krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 16. przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 17. organizowanie współpracy z innymi podmiotami w powiecie w zakresie prowadzenia działań ratowniczych,
 18. prowadzenie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,
 19. organizowanie zajęć wychowania fizycznego i imprez sportowych,
 20. prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków,
 21. prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
 22. prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych,
 23. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu,
 24. współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
 25. organizowanie narad i odpraw z udziałem Komendantów Gminnych ZOSP oraz Naczelników jednostek włączonych do KSRG.
 26. utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów, w tym udzielanie informacji środkom masowego przekazu w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej i szkoleniowej oraz opracowywanie biuletynów informacyjnych dla potrzeb samorządów lokalnych.
 27. opracowywanie, uaktualninie danych i nadzur nad biulatynem informacji publicznej.

Do zadań jednostki ratowniczo - gaśniczej należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych i likwidacji miejscowych zagrożeń wykonywanych przez inne podmioty ratownicze,
 2. utrzymanie pełnej gotowości do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
 3. współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania KP PSP w zakresie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
 4. prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu,
 5. organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego,
 6. współudział w szkoleniu członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw kontrolno - rozpoznawczych należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie powiatu,
 2. rozpoznawanie i ewidencjonowanie zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych,
 3. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 4. wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
 5. zajmowanie stanowiska w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 6. analizowanie stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
 7. opracowywanie wyników czynności kontrolno - rozpoznawczych dla potrzeb analizy stanu bezpieczeństwa województwa,
 8. uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń,
 9. uzgadnianie sposobów przyłączeń urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych z Komendą Powiatową,
 10. załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego, dotyczących nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 11. opracowywanie dla potrzeb administracji publicznej opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów,
 12. inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego powiatu,
 13. organizowanie i prowadzenia działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 14. współdziałanie z Zarządami Gminnymi i Zarządami Powiatowymi ZOSP na niwie propagowania wiedzy pożarniczej wśród młodzieży szkolnej,
 15. współorganizowanie Turniejów Wiedzy Pożarniczej.

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw organizacyjno – kadrowych należy w szczególności:

 1. przygotowanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Powiatowej,
 2. opracowywanie wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Powiatowej,
 3. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej,
 4. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,
 5. opracowywanie wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego oraz prowadzenie ich ewidencji,
 6. prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentacji komendy powiatowej,
 7. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 8. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków oraz prowadzenie ich ewidencji,
 9. ewidencjonowanie pieczęci i stempli używanych w Komendzie Powiatowej,
 10. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,
 11. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej,
 12. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,
 13. realizowanie polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego,
 14. przygotowanie wniosków dotyczących awansów i wyróżnień,
 15. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej ,
 16. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Państwowej Straży Pożarnej,
 17. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,
 18. zapewnienie obsługi strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej w zakresie spraw socjalno - bytowych, współpraca z lokalnym zarządem ZEiR Pożarnictwa.

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw kwatermistrzowsko - technicznych należy w szczególności:

 1. planowanie i realizacja inwestycji oraz remontów obiektów,
 2. zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów i pomieszczeń,
 3. planowanie potrzeb materiałowo technicznych,
 4. opracowanie planów potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych,
 5. utrzymywanie w gotowości operacyjno - technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego,
 6. dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej,
 7. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi i smarami oraz rozliczeń i dokumentacji dotyczącej transportu samochodowego,
 8. wykonywanie napraw, konserwacji i badań okresowych sprzętu pożarniczego i specjalistycznego, będącego na wyposażeniu JRG,
 9. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 10. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej,
 11. prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku,
 12. likwidacja składników majątkowych,
 13. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych pozostających w związku z zakresem działania Komendy Powiatowej,
 14. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej,
 15. realizowaniw zadań z zakresu ubezpieczeń strażaków i pracowników cywilnych KP PSP.
 16. bieżącą znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych.

Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:

 1. planowanie przychodów i wydatków,
 2. realizacja i rozliczanie finansowe w zakresie kompetencji przekazanych przez starostę,
 3. realizowanie planu budżetowego Komendanta Powiatowego,
 4. prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej,
 5. sporządzanie sprawozdań finansowych określonych wg odrębnych przepisów.

Do zadań specjalisty ds. finansów należy w szczególności:

 1. Sporządzanie list płac uposażeń i list płac dodatkowych świadczeń pieniężnych przysługujących strażakom i pracownikom cywilnym,
 2. Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych,
 3. Rozliczanie wobec ZUS-u składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji związanej z naliczaniem i przekazywaniem w/w składek. Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników,
 4. Prowadzenie kasy Komendy.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agata Rakowska
Dokument z dnia: 13.11.2017
Dokument oglądany razy: 4 493
Opublikował: Agata Rakowska
Publikacja dnia: 13.11.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl