mapa strony   |   kontakt   |

Nabór do służby w PSP

Wersja archiwalna zmieniona dnia 09.10.2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta
Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 1
Stanowisko etatowe (docelowe): starszy ratownik - kierowca
System pełnienia służby: zmianowy
Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie,
ul. Armii Krajowej 23, 78-300 Świdwin

I. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:

Postępowanie będzie przeprowadzone wg terminarza:
 09.10.2019 r. – ogłoszenie naboru,
 22.10.2019 r. – zakończenie przyjmowania dokumentów,
 25.10.2019 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu,
 28.10.2019 r. - godz.1200 test sprawności fizycznej tj. próba wydolnościowa, podciąganie się na drążku, bieg po kopercie,
 28.10.2019 r. - do godz. 15:30 opublikowanie wyników testu sprawności fizycznej
29.10.2019 r. - godz. 1000 – sprawdzian lęku wysokości ( akrofobia),
 29.10.2019 r. - do godz. 15:30 opublikowanie wyników sprawdzianu lęku wysokości,
 30.10.2019 r. – 31.10.2019 r. - przyjmowanie dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej,
04.11.2019 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej,
05.11.2019 r. - godz. 1000 rozmowa kwalifikacyjna,
06.11.2019 r. - opublikowanie wyników z rozmowy kwalifikacyjnej.


Zastrzega się możliwość zmiany terminów poszczególnych etapów postępowania
w przypadku nieprzewidzianych okoliczności (np. warunki atmosferyczne, itp.). Ewentualna zmiana terminu będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej www.straz-swidwin.pl , a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy.


Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej określone
w art. 28 ust. 1 i 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 z późn. zm.) tj.:

1. posiadać obywatelstwo polskie,
2. korzystać z pełni praw publicznych,
3. być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. posiadać wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
5. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP (potwierdzoną orzeczeniem rejonowej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych),
6. posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet), tj. po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby.


Poza w/w warunkami ustawowymi, ubiegający się o przyjęcie do służby winni spełnić następujące kryteria konieczne, kwalifikujące do postępowania:
1. prawo jazdy kat. C,

Preferencje:

  • prawo jazdy kat. C+E;
  •  uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego – podesty ruchome przejezdne: samojezdne montowane na pojeździe – wydane przez Urząd Dozoru Technicznego;
  •  uprawnienia do obsługi agregatów prądotwórczych;
  • uprawnienia do obsługi i napełniania zbiorników przenośnych przeznaczonych do aparatów oddechowych;

Kandydat do służby zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty wymagane przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej:
1. podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej ( informacje konieczne w podaniu to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz informacje o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach);
2. podpisany przez kandydata życiorys;
3. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1000 ze zm.) – wg wzoru określonego w zał. nr 3,
4. podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie oraz
w jej siedzibie– wg wzoru określonego w zał. nr 4,
5. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych– wg wzoru określonego w zał. nr 5,
6. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
wg wzoru określonego w zał. nr 5,
7. podpisane oświadczenie o dobrowolności przystąpienia do naboru i niewnoszeniu roszczeń do Komendanta Powiatowego PSP o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku podczas testu sprawności fizycznej wg wzoru określonego
w zał. nr 5,
8. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do wykonywania ćwiczeń fizycznych - wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej wg wzoru określonego w zał. nr 6, (zaświadczenie lekarskie kandydat okazuje przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej).


Dokumenty wymienione w punktach 1 – 7 powinny być własnoręcznie podpisane.


Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej:

1. Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,
o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby.
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności.
3. Zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo – gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.

Każdemu kandydatowi nadany zostanie numer identyfikacyjny, o którym zostanie poinformowany przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej.

Sposób i miejsce składania dokumentów:


Dokumenty powinny być ułożone wg podanej kolejności, w zamkniętej kopercie z napisem: ”NABÓR DO SŁUŻBY – STARSZY RATOWNIK-KIEROWCA – Imię i Nazwisko”.
Zainteresowani proszeni są o składanie wyżej wymienionych dokumentów w terminie
do 22.10.2019 r. w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie : 

ul. Armii Krajowej 23 w godz. 800 – 1500 osobiście lub drogą pocztową na adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
ul. Armii Krajowej 23,
78-300 Świdwin

Dokumenty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Uwaga! W przypadku niespełnienia wymagań, złożenia niekompletnych dokumentów lub braku własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach oferta nie będzie rozpatrywana.
Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów będzie można odebrać w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Ogłoszenie : opis wszystkich etapów naboru : LINK

Załączniki do ogłoszenia o naborze :

Załącznik Nr 3 - LINK

Załacznik Nr 4 - LINK

Załącznik Nr 5 - LINK

Załącznik Nr 6 - LINK

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agata Rakowska
Dokument z dnia: 09.07.2019
Dokument oglądany razy: 12 890
Opublikował: Agata Rakowska
Publikacja dnia: 09.10.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl