mapa strony   |   kontakt   |

Nabór do służby cywilnej

Wersja archiwalna zmieniona dnia 15.05.2020
UWAGA: treści ogłoszeń konkursowych publikowane są tylko na aktualnej stronie.

Komendant Powiatowy Państwowej Straż Pożarnej w Świdwinie
poszukuje kandydatówkandydatek
na członka korpusu służby cywilnej
na stanowisko: Inspektor ds. finansowych


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Świdwin

ADRES URZĘDU:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Armii Krajowej 23
78-300 Świdwin

WYMIAR ETATU:
pełny etat

WARUNKI PRACY
• praca biurowo-administracyjna w systemie codziennym w dni robocze w godz.
  7.30 – 15.30, praca w siedzibie jednostki,
• większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• wyjazdy służbowe i szkolenia,
• pracownik kontaktuje się z ZUS i Urzędem Skarbowym oraz innymi podmiotami zewnętrznymi,
• narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, niszczarka, drukarka, skaner
i inne biurowo-administracyjne,
• miejsce pracy na pierwszej kondygnacji budynku,
• występują bariery architektoniczne: brak podjazdów do budynku, brak windy, brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ
• prowadzenie spraw finansowych komendy w zakresie płac, w tym: sporządzanie list  

płac uposażeń i list płac dodatkowych świadczeń pieniężnych przysługujących strażakom i pracownikom cywilnym, prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych,
• prowadzenie spraw finansowych komendy w zakresie rozliczeń finansowych,
a w szczególności: rozliczeń potrącanych zaliczeń na poczet podatku do Urzędu Skarbowego, rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do ZUS oraz Fundusz Pracy,
• sporządzanie stosownych deklaracji zgłoszeniowych, zmian, wyrejestrowania pracowników i członków ich rodzin w programie PŁATNIK oraz ich terminowe przekazywanie do ZUS,
• sporządzanie sprawozdań GUS o zatrudnieniu, wynagrodzeniach, majątku trwałego,
• prowadzenie ewidencji majątku trwałego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku jednostki,
• opracowywanie analiz i informacji statystycznych oraz prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
• naliczanie i rozliczanie należności rzeczowo-finansowych dla pracowników cywilnych
i funkcjonariuszy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• wykształcenie: średnie,
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE
• wykształcenie: średnie lub wyższe z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości,
• znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, systemów ubezpieczeń społecznych, służby cywilnej, prawa pracy i ustawy o państwowej straży pożarnej,
• doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy na stanowisku ds. obsługi płac, finansów lub
w księgowości,
• umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
• asertywność, komunikatywność, kultura osobista,
• dobra organizacja pracy własnej i w zespole, samodzielność w działaniu
i podejmowaniu decyzji.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• życiorys/CV i list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
   lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego
   w zakresie wykształcenia,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego
   w zakresie doświadczenia zawodowego,
• kopia innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacje (uprawnienia,      
ukończone kursy, itp.),
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku  
kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 28 maja 2020 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Armii Krajowej 23
78-300 Świdwin

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z opisem:
„Oferta pracy w służbie cywilnej– imię i nazwisko”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
- Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Świdwinie, ul. Armii Krajowej 23, 78-300 Świdwin.
- Specjalistą Ochrony Danych jest p. Mirosław Niezgoda, e-mail: niezgoda-mirek@straz-swidwin.pl
- Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej na podstawie wymagań określonych w art. 4 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 265).
- Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są komórki realizujące proces naboru w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.
- Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, można odebrać w sekretariacie KP PSP w Świdwinie
do 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone komisyjnie.
- Posiada Pan(i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Posiada Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Jest Pan(i) zobowiązany/na do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie z procesu naboru.
- Przetwarzanie podanych przez Pana(ią) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W związku z podjętymi działaniami w celu ograniczenia transmisji koronawirusa
SARS – CoV – 2 wywołującego chorobę COVID – 19, w celu osobistego dostarczenia dokumentów dotyczących naboru do Komendy należy skontaktować się z sekretariatem Komendanta Powiatowego PSP w Świdwinie, pod numerami telefonu: 94 365 24 81,
94 365 24 82 lub 693 379 980.

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone w III etapach:
I etap – weryfikacja dokumentów,
II etap – sprawdzian wiedzy,
III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o zakwalifikowaniu do dalszych etapów postępowania zostanie przekazana kandydatom telefonicznie przez członka Komisji Rekrutacyjnej wraz ze wskazaniem miejsca
i terminu kolejnego etapu.
Niestawienie się przez kandydata w wyznaczonym terminie w etapie II i III, oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.
Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP KP PSP Świdwin.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby
z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agata Rakowska
Dokument z dnia: 09.11.2017
Dokument oglądany razy: 38 919
Opublikował: Agata Rakowska
Publikacja dnia: 15.05.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl