mapa strony   |   kontakt   |

Nabór do służby cywilnej


Konkurs: Numer ogłoszenia: 98687

Starszy specjalista ds. organizacji i kadr [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.10.2008, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.11.2008, 12:00 [minął]
Organizator: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszego specjalisty ds. organizacji i kadr

na samodzielnym stanowisku pracy ds. organizacji i kadr

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Główne obowiązki:

o        realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,

o        przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej,

o        prowadzenie spraw organizacyjnych, w tym kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,

o        przygotowywanie projektów decyzji i innych aktów administracyjnych wydawanych przez komendanta powiatowego,

o        prowadzenie archiwum komendy i spraw związanych z archiwizacją dokumentów,

 

Wykształcenie:

o        wyższe

 

Wymagania konieczne:

o        znajomość przepisów prawa pracy,

o        znajomość ustawy o  Państwowej Straży Pożarnej,

o        umiejętność obsługi programów biurowych ( Word, Excel),

o        staż pracy lub praktyka na stanowisku związanym z obsługą kadrową,

o        umiejętność redagowania pism urzędowych w oparciu o aktualne przepisy prawne,

o        zdolność analitycznego myślenia, samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy.

 

Wymagania pożądane:

o        umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

o        posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych,

o        miejsce zamieszkania na terenie miasta Świdwin,

o        znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,

o        wiedza z zakresu polityki systemu zarządzania jakością (ISO:9001:2001).

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

o        kopia dowodu osobistego,

o        kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

o        oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

o        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

o        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

o        życiorys i list motywacyjny.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

o        kopie świadectw pracy,

o        kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 31-10-2008

 

pod adresem:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Armii Krajowej 23

78 – 300 Świdwin

z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej”

 

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do kolejnych etapów rekrutacji zaprosimy tylko te osoby, które po weryfikacji dokumentów uznane zostaną za najbardziej odpowiednie  do pracy na ww. stanowisku. Wyłonionych kandydatów powiadomimy o wyborze telefonicznie. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w  3 etapach: weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnym i wyłonienie najlepszych kandydatów, test sprawdzający posiadane umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna, po której nastąpi ogłoszenie wyników. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych do poszczególnych etapów postępowania zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (094) 365-24-81 wew.37.

 

Opublikowano dnia: 14.10.2008 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

Agata Rakowskabip.gov.pl