mapa strony   |   kontakt   |

Nabór do służby cywilnej


Konkurs: Nabór kandydatów do służby

stażysta (docelowo: starszy specjalista ds. organizacyjno - kadrowych) [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 05.12.2011, 15:30 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.12.2011, 12:00 [minął]
Organizator: Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie


Wymagania konieczne stawiane kandydatom

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. nie karanie za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet);
 5. zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby w PSP ( badanie przeprowadzane jest przez wojewódzką komisję lekarską MSWiA na wniosek komendanta jednostki PSP);
 6. wykształcenie wyższe o kierunku administracja, prawo lub ekonomia

Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

 1. udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw z zakresu organizacji i kadr w jednostkach administracji publicznej;
 2. prawo jazdy kategorii B;
 3. znajomość przepisów regulujących sprawy kadrowe pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej;
 4. ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia;
 5. posiadanie umiejętności pływania (potwierdzone oświadczeniem kandydata);
 1. zamieszkiwanie na terenie powiatu świdwińskiego;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny;
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 3. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu umiejętności pływania
 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 7. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 8. kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia;
 9. kopia książeczki wojskowej w częściach dotyczących: danych osobowych, odbywania czynnej służby wojskowej, stosunku do służby wojskowej oraz kategorii zdrowia (nie dotyczy kobiet);
 10. zaświadczenie lekarskie dopuszczające do testu sprawnościowego, wystawionego nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą jego przeprowadzenia;
 11. ankieta osobowa dla kandydatów do PSP (wzór do pobrania).

Dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 3, 4,5 i 10 winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Zainteresowani proszeni są o przesłanie wyżej wymienionych dokumentów w terminie do 05 grudnia 2011 r. wyłącznie drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa PSP w Świdwinie ul. Armii Krajowej 23, 78-300 Świdwin (decyduje data wpływu).

 

 

REKRUTACJA I POSTĘPOWANIE

Rekrutację prowadzić będzie Komisja Kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta PSP w Świdwinie, która zweryfikuje zgodność złożonych ofert ze stawianymi wymaganiami, dokona oceny złożonych dokumentów za pomocą punktów gratyfikacyjnych, podda kandydatów ocenie sprawności fizycznej, przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.

I ETAP POSTĘPOWANIA - weryfikacja złożonych ofert pod kątem stawianych wymagań oraz dokonanie oceny złożonych dokumentów za pomocą punktów gratyfikacyjnych.

 

Z dalszego postępowania zostaną wyłączeni kandydaci, których oferty nie będą spełniały stawianych wymagań formalnych lub będą niekompletne.

 

 

Wyniki kwalifikacji wstępnej wraz z informacją o zakwalifikowaniu do II etapu postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej w dniu 06 grudnia 2011 r.

 

Punktacja gratyfikująca posiadane uprawnienia i umiejętności zawiera się w przedziale od 0 – 5 pkt. i jest następująca:

UPRAWNIENIE, KWALIFIKACJE

PUNKTACJA

 

 

·         ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia

·         prawo jazdy kategorii B

·         odbyty staż w jednostce Państwowej Straży Pożarnej

·         udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku organizacyjno-kadrowym w jednostkach administracji publicznej
(punktacja: do roku – 0 pkt., od 1-2 lat – 3 pkt., od 2-5 lat – 4 pkt., powyżej 4 lat 5 pkt.
)

5

5

3

 

0-5

 

 

 

 

 

II ETAP POSTĘPOWANIA - ocena sprawności fizycznej

Kandydat przystępujący do oceny sprawności fizycznej powinien posiadać dowód osobisty, strój i obuwie sportowe.

Ocena sprawności fizycznej obejmuje:

1.     próbę wydolnościową,

2.     test sprawności fizycznej,

 

1.     Próba wydolnościowa

Kandydaci przystępujący do próby wydolnościowej winni stawić się w siedzibie Komendy PSP w Świdwinie w dniu 07 grudnia 2011 r. o godzinie 9,00

 

Próba wydolnościowa, jest to zmodyfikowana metoda harwardzka polegająca na wejściu na stopień o wysokości 40 cm dla mężczyzn i 30 cm dla kobiet, w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Czas trwania pełnego ćwiczenia wynosi 5 minut dla mężczyzn i 4 minuty dla kobiet.

 

W przypadku nie osiągnięcia wskaźnika wydolności na poziomie co najmniej przeciętnym ( 65 pkt. ) kandydata nie dopuszcza się do testu sprawności fizycznej.

 

     

 

Wyniki próby wydolnościowej wraz z informacją o zakwalifikowaniu do dalszego etapu postępowania opublikowane zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy w dniu 07 grudnia 2011 r. o godzinie 14.00.

 

2.     Test sprawności fizycznej:

Kandydaci przystępujący do testu sprawności fizycznej winni stawić się siedzibie komendy w dniu
08 grudnia 2011 roku o godzinie 09.00

 

Test obejmuje:

­   siady proste z leżenie tyłem,

­   rzut piłką lekarską (2kg) znad głowy,

­   bieg wahadłowy 4x 10 m

 

 

Nie zaliczenie jednej z konkurencji lub uzyskanie jest równoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

 

Nie przystąpienie przez kandydata do oceny sprawności fizycznej jest jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

Wyniki pełnej oceny sprawności fizycznej (próba wydolnościowa, test sprawności fizycznej,) wraz z informacją o zakwalifikowaniu do III etapu postępowania zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz stronie internetowej Komendy w dniu 08 grudnia o godz. 14.30

 

 

III ETAP POSTĘPOWANIA – test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna

 

Test ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zadań realizowanych na stanowisku ds. organizacji i kadr (m.in. Kodeks Pracy, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawa o Służbie Cywilnej, Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej). Test odbędzie się w dniu 09 grudnia o godz. 10.00 w siedzibie Komendy. Z testu wiedzy kandydat może maksymalnie otrzymać 4 pkt.

 

Bezpośrednio po przeprowadzonym teście wiedzy z 5 kandydatami, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniane będą m.in. umiejętność prezentacji własnej osoby, kreatywność, dotychczasowe sukcesy itp.

Z rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może maksymalnie otrzymać 4 pkt.

 

Nie przystąpienie kandydata do III etapu postępowania jest równoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

 

Wyniki testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Komendy w dniu 09 grudnia o godz. 14.00.

 

 

IV ETAP POSTĘPOWANIA - opracowanie listy kandydatów na podstawie punktów uzyskanych przez kandydatów w I, II i III etapie postępowania kwalifikacyjnego.

 

Lista wyników postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń Komendy PSP w Świdwinie w dniu 12 grudnia 2011 r. o godz. 12.00.

 

V ETAP POSTĘPOWANIA - skierowanie do Polikliniki MSWiA na badania psychologiczne i lekarskie celem zbadania predyspozycji psychicznych i fizycznych do służby w PSP.

Po otrzymaniu pozytywnego orzeczenia Komisji Lekarskiej MSWiA o zdolności do służby w PSP i potwierdzeniu o niekaralności wydanym przez uprawniony organ, w stosunku do kandydata o najwyższej liczbie punktów, zostanie wszczęta procedura przyjęcia do służby przygotowawczej w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.

 

 • Dokumenty kandydata, który zakwalifikuje się do zatrudnienia przekazane zostaną do akt osobowych.
 • Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną zarchiwizowane.

 

Dodatkowych informacji udziela:

mł. kpt. Maciej Wielgos- specjalista ds. operacyjno-szkoleniowych tel. 94 365 24 81

Opublikowano dnia: 24.11.2011 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

Agata Rakowskabip.gov.pl