mapa strony   |   kontakt   |

Przedmiot działalności i kompetencje według aktów

Wersja archiwalna zmieniona dnia 25.06.2007
Do zadań wydziału do spraw operacyjno – szkoleniowych, w tym powiatowego stanowiska kierowania, należy w szczególności:

Do zadań wydziału do spraw operacyjno – szkoleniowych, w tym powiatowego stanowiska kierowania, należy w szczególności:

1)   analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu oraz opracowywanie planów ratowniczych powiatu i ich bieżąca aktualizacja,

2)   sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ratowniczo - gaśnicze,

3)   przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej w ramach krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,

4)   prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,

5)   przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych,

6)   przygotowywanie analiz w sprawach dotyczących tworzenia, likwidacji i organizacji jednostek ratowniczo - gaśniczych,

7)   analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w sprzęt ratowniczy i środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,

8)   nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,

9)   zapewnienie funkcjonowania powiatowego stanowiska kierowania,

10)ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia powiatowego stanowiska kierowania w sprzęt i urządzenia umożliwiające sprawne dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatu oraz umożliwiające współpracę z wojewódzkim stanowiskiem  koordynacji ratownictwa,

11)analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania  i kierowania działaniami ratowniczymi,

12)dysponowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatu,

13)planowanie systemów łączności  dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania  a także systemów alarmowania na obszarze powiatu,

14)obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,

15)analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz kontroli prowadzonych w jednostkach ratowniczo - gaśniczych i jednostkach krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie,

16)przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych,

17)organizowanie współpracy z innymi podmiotami w powiecie w zakresie prowadzenia działań ratowniczych,

18)prowadzenie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,

19)organizowanie zajęć wychowania fizycznego i imprez sportowych,

20)prowadzenie okresowej oceny  sprawności fizycznej strażaków,

21)prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,

22)prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków  i pracowników cywilnych,

23)koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu,

24)współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,

25) organizowanie narad i odpraw z udziałem Komendantów Gminnych ZOSP oraz Naczelników jednostek włączonych do KSRG.

26)Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów, w tym udzielanie informacji      środkom masowego przekazu w  zakresie prowadzonej działalności operacyjnej i szkoleniowej oraz opracowywanie biuletynów informacyjnych dla potrzeb samorządów lokalnych.

27) opracowywanie, uaktualninie danych i nadzur nad biulatynem informacji publicznej.

 

Do zadań jednostki ratowniczo - gaśniczej należy w szczególności: 

1)   organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń  oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych i likwidacji miejscowych zagrożeń wykonywanych przez inne podmioty ratownicze,

2)   utrzymanie pełnej gotowości do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,

3)   współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania KP PSP w zakresie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,

4)   prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu,

5)   organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego,

6)   współudział w szkoleniu członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw kontrolno - rozpoznawczych należy w szczególności:

1)   przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie powiatu,

2)   rozpoznawanie i ewidencjonowanie zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych,

3)   rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

4)   wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,

5)   zajmowanie stanowiska w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,

6)   analizowanie stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,

7)   opracowywanie wyników czynności kontrolno - rozpoznawczych dla potrzeb analizy stanu bezpieczeństwa województwa,

8)   uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń,

9)   uzgadnianie sposobów przyłączeń urządzeń  sygnalizacyjno - alarmowych z Komendą Powiatową,

10)załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego, dotyczących nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

11)opracowywanie dla potrzeb administracji publicznej opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów,

12)inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego powiatu,

13)organizowanie i prowadzenia działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

14)Współdziałanie z Zarządami Gminnymi i Zarządami Powiatowymi ZOSP na niwie propagowania wiedzy pożarniczej wśród młodzieży szkolnej

15)współorganizowanie Turnieów Wiedzy Pożarniczej

 

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw organizacyjno – kadrowych należy w szczególności:

1)   przygotowanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Powiatowej,

2)   opracowywanie wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Powiatowej,

3)   realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej,

4)   organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,

5)   opracowywanie wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego oraz prowadzenie ich ewidencji,

6)   prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentacji komendy powiatowej,

7)   organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,

8)   realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków oraz prowadzenie ich ewidencji,

9)   ewidencjonowanie pieczęci i stempli używanych w Komendzie Powiatowej,

10)prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,

11)prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej,

12)sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

13)realizowanie polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego,

14)przygotowanie wniosków dotyczących awansów i wyróżnień,

15)realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej ,

16)przygotowanie  zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Państwowej Straży Pożarnej ,

17)analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,

18)zapewnienie obsługi strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej w zakresie spraw socjalno - bytowych, współpraca z lokalnym zarządem ZEiR Pożarnictwa.

 

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw kwatermistrzowsko - technicznych należy  w szczególności:

1)   planowanie i realizacja inwestycji oraz remontów obiektów,

2)   zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów i pomieszczeń,

3)   planowanie potrzeb materiałowo technicznych,

4)   opracowanie planów  potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych,

5)   utrzymywanie w gotowości operacyjno - technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego,

6)   dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej,

7)   prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi i smarami oraz rozliczeń i dokumentacji dotyczącej transportu samochodowego,

8)   wykonywanie napraw, konserwacji i badań okresowych sprzętu pożarniczego i specjalistycznego, będącego na wyposażeniu JRG

9)   zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych,

10)prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej,

11)prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku,

12)likwidacja składników majątkowych,

13)prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych pozostających w związku z zakresem działania Komendy Powiatowej,

14)prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Powiatowej.

15)realizowaniw zadań z zakresu ubezpieczeń strażaków i pracowników cywilnych KP PSP.

16)Bieżącą znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych.

 

Do zadań  samodzielnego stanowiska pracy do spraw finansów należy w szczególności:

1)      planowanie przychodów i wydatków,

2)      realizacja i rozliczanie finansowe w zakresie kompetencji przekazanych przez starostę,

3)      realizowanie planu budżetowego Komendanta Powiatowego,

4)      prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej,

5)      sporządzanie sprawozdań finansowych określonych wg odrębnych przepisów.

 

Zadania z zakresu doradztwa prawnego realizowane będą we współpracy ze
Starostwem Powiatowym lub w ramach umowy - zlecenia.

Do zadań należeć będzie:

6)      świadczenie pomocy prawnej komendantowi powiatowemu,

7)      opiniowanie decyzji i umów zawieranych przez Komendanta Powiatowego,

8)      reprezentowanie Komendanta Powiatowego w sprawach sądowych.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Dariusz Borek
Dokument z dnia: 26.04.2007
Dokument oglądany razy: 3 153
Opublikował: Maciej Kowalski
Publikacja dnia: 25.06.2007
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl