mapa strony   |   kontakt   |

Rekrutacja 07.2007

Dokument usunięty dnia 25.06.2007
powód: Błąd przyporządkowania strony.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Świdwinie

ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko:

 

Ratownik - kierowca

 

Wymagania konieczne stawiane kandydatom

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art.28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz.667, ze zm.) tj.:

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. korzystać w pełni z praw publicznych,
 3. być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo karno-skarbowe,
 4. posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej(nie dotyczy kobiet),
 5. posiadać wykształcenie ogólne co najmniej średnie,
 6. posiadać warunki zdrowotne i psychofizyczne do służby w PSP (potwierdzone orzeczeniem wojewódzkiej komisji lekarskiej MSWiA).

Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

 1. posiadać prawo jazdy min. kat. B+C,
 2. wiek do 30 lat,

3.       miejsce zamieszkania - teren powiatu świdwińskiego lub miejscowość pobliska w rozumieniu (art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o Państwowej Straży Pożarnej),

4.       posiadanie zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do testu sprawności fizycznej, wystawione nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed datą jego przeprowadzenia.

Wymagania preferowane u kandydatów podlegające dodatkowej gratyfikacji:

 1. uprawnienia do obsługi sprzętu silnikowego i poddozorowego stosowanego w PSP,

2.       staż w prowadzeniu pojazdów mechanicznych wymagających prawa jazdy kat. C,

 1. kwalifikacje w zakresie ratownictwa medycznego,
 2. wyszkolenia pożarnicze oraz staż w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,

5.       udokumentowana znajomość języków obcych.

 1. kwalifikacje i uprawnienia w zakresie ratownictwa wodnego, nurkowania i obsługi sprzętu pływającego,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny,
 2. kserokopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu osobistego,
 3. kserokopia książeczki wojskowej w częściach dotyczących: danych osobowych, odbywania czynnej służby wojskowej oraz stosunku do służby wojskowej i kategorii zdrowia,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe uprawnienia (kursy, szkolenia itd.),
 5. aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty dopuszczające do testu sprawnościowego z widocznym wpisem "zdolny do ćwiczeń fizycznych", wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą wyznaczoną na jego przeprowadzenie,
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo karno-skarbowe,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (na podstawie art.23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.), o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z rekrutacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie”.

Zainteresowani proszeni są o składanie wyżej wymienionych dokumentów w terminie do 17 lipca 2007 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Komendy osobiście lub drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie, ul. Armii Krajowej 23. 78-300 Świdwin

 

REKRUTACJA I POSTĘPOWANIE

Rekrutację prowadzić będzie Komisja Kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Świdwinie, która zweryfikuje zgodność złożonych ofert ze stawianymi wymaganiami, dokona oceny złożonych dokumentów za pomocą punktów gratyfikacyjnych, podda kandydatów ocenie sprawności fizycznej oraz przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.

Rekrutacja ma charakter 5 etapowy:

I etap postępowania kwalifikacyjnego: weryfikacja złożonych ofert pod kątem stawianych wymagań oraz dokonanie oceny złożonych dokumentów za pomocą punktów gratyfikacyjnych.

Z dalszego postępowania zostaną wyłączeni kandydaci, których oferty nie będą spełniały stawianych wymagań formalnych lub będą niekompletne.

 

 

Wyniki kwalifikacji wstępnej zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz w sekretariacie Komendy Powiatowej w terminie do 19 lipca 2007 r.

 

 

Oferty o pracę, które będą rozstrzygnięte negatywnie nie będą zwracane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Punktacja gratyfikująca posiadane uprawnienia i umiejętności jest następująca:

Preferowane wymagania

Liczba punktów

 

·     

Uprawnienia w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych:

 

 

Prawo jazdy kat. BC

2

 

prawo jazdy kat. CE

4

 

prawo jazdy kat. D

4

·     

Staż w prowadzeniu pojazdów wymagających prawa jazdy kat. C (za każdy rok)

2

·     

Uprawnienia do obsługi sprzętu silnikowego i poddozorowego stosowanego w PSP:

 

 

 

uprawnienia do obsługi podestów ruchomych

2

 

uprawnienia do obsługi zbiorników ciśnieniowych

1

 

uprawnienia na urządzenia i instalacje elektryczne do 1 kV

2

 

uprawnienia do obsługi agregatów prądotwórczych

 

1

 

uprawnienia do obsługi pilarek spalinowych

1

 

uprawnienia spawacza gazowego

1

·     

Kwalifikacje w zawodzie ratownik medyczny

5

·     

Kwalifikacje i uprawnienia w zakresie ratownictwa wodnego, nurkowania i obsługi sprzętu pływającego:

 

 

młodszy ratownik WOPR

2

 

ratownik WOPR

2

 

sternik motorowodny

1

 

stermotorzysta

2

·     

Wyszkolenia pożarnicze oraz staż w jednostkach ochrony przeciwpożarowej:

 

 

udokumentowane członkostwo w OSP powyżej 3 lat

3

 

udokumentowane szkolenia dla członków OSP

3

 

udokumentowany udział w zawodach sportowo-pożarniczych OSP

3

 

kurs kwalifikacyjny szeregowców PSP

5

 

kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP

5

 

odbyta służba zastępcza w PSP

3

·     

Poziom i profil wykształcenia:

 

 

wykształcenie średnie techniczne

3

 

zdany egzamin maturalny

4

 

wykształcenie wyższe techniczne o kierunku przydatnym w PSP1)

0 - 5

·     

Udokumentowaną znajomość języka obcego (angielski, niemiecki)

0 - 4

1) np. chemiczne, medyczne,

II etap postępowania kwalifikacyjnego: poddanie kandydatów ocenie sprawności fizycznej obejmującej:

1.       próbę wydolnościową,

2.       test sprawności fizycznej.

Do oceny sprawności fizycznej przystąpią kandydaci zakwalifikowani w I etapie.

Kandydat przystępujący do oceny sprawności fizycznej powinien posiadać dowód osobisty, strój i obuwie sportowe.

Ocena sprawności fizycznej przeprowadzona zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261 poz. 2191). Do punktacji nie uwzględnia się punktów preferencyjnych z tytułu wieku. Nie przystąpienie przez kandydata do oceny sprawności fizycznej jest jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie się do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Ocena sprawności fizycznej:

1.      Próba wydolnościowa:

Kandydaci przystępujący do próby wydolnościowej winni stawić się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 23, w dniu 20 lipca 2007 r. o godzinie 9.oo

 

Próba wydolnościowa - zmodyfikowana metoda harwardzka (harward step-up test”)

 

Wyposażenie: 

- stopień o wysokości 40 cm

- stoper, 

- metronom. 

 

Wykonanie próby: 

- badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym, 

- metronom nastawia się na 120 uderzeń na minutę, 

- czas trwania pełnego ćwiczenia: 5 minut  

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. 

Przed przystąpieniem do próby należy badanemu wyjaśnić sposób jej wykonania, można pozwolić na wsłuchanie się w rytm metronomu oraz kilka próbnych wejść. Na hasło „raz” (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło „trzy” (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery” (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Jeżeli badany utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. Przy próbie zmiany rytmu należy pomóc badanemu donośnym sygnałem. 

Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 min oraz od 4 min (3 pomiary przez 30 s). 

Wskaźnik sprawności - Fl oblicza się według następującego wzoru: 


czas pracy w s x 100
Fl = --------------------------------
2 x suma trzech pomiarów tętna

 

Badany, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien przerwać próbę wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli badany w ciągu ok. 20 s nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonywania ćwiczenia. Badanym tym oblicza się wskaźnik wydolności, wstawiając do licznika wzoru cyfrę odpowiadającą ilości sekund wykonywania ćwiczenia x 100. Pomiary tętna wykonuje się w sposób omówiony powyżej. 

 

Wydolnościowy wskaźnik próby harwardzkiej - ocena „harvard step-up test”

 

Wskaźnik wydolności

Liczba punktów

poniżej 64

0

65 - 79

3

80 - 89

4

90 i powyżej

5


W przypadku nie osiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności (65 pkt.), kandydata nie dopuszcza się do zaliczenia testu sprawności fizycznej. 

 

Wyniki próby wydolnościowej opublikowane zostaną po ich przeprowadzeniu na stronie internetowej oraz w sekretariacie Komendy w terminie 20 lipca 2007 r.

 

2.      Test sprawności fizycznej:

Kandydaci przystępujący do testu sprawności fizycznej winni stawić się na stadionie sportowym przy ul. Żeromskiego w Świdwinie, w dniu 23 lipca 2007 r. o godzinie 9.oo.

 

Test obejmuje:

­        bieg na 1000 m,

­        bieg na 50 m,

­        podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej).

 

Indywidualne wyniki kandydata uzyskane w poszczególnych konkurencjach testu sprawności fizycznej przelicza się na punkty wg tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz. 2191). Do punktacji nie uwzględnia się punktów preferencyjnych z tytułu wieku.

Nie zaliczenie jednej z konkurencji lub uzyskanie średniej liczby punktów poniżej 51 jest równoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

 

Nie przystąpienie przez kandydata do oceny sprawności fizycznej jest jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

Wyniki pełnej oceny sprawności fizycznej (próba wydolnościowa, i test sprawności fizycznej) zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy w terminie do 24 lipca 2007 r.

 

III etap postępowania kwalifikacyjnego: rozmowa kwalifikacyjna kandydatów zakwalifikowanych w II etapie.

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której oceniane będą m.in. umiejętność prezentacji własnej osoby, kreatywność, dotychczasowe sukcesy itp., punktowany będzie w skali od 0 do 5.

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone 25 lipca 2007 r. od godz. 9.oo

 

IV etap postępowania kwalifikacyjnego: opracowanie listy kandydatów na podstawie punktów uzyskanych przez kandydatów w I, II i III etapie postępowania kwalifikacyjnego.

Opracowana lista wyników postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz wywieszenie w sekretariacie KP PSP w Świdwinie do 30 lipca 2007 r.

 

V etap postępowania kwalifikacyjnego: skierowanie do Polikliniki MSWiA na badania psychologiczne i lekarskie celem zbadania predyspozycji psychicznych i fizycznych do służby w PSP.

Po otrzymaniu pozytywnego orzeczenia Komisji Lekarskiej MSWiA o zdolności do służby w PSP i potwierdzeniu o niekaralności wydanym przez uprawniony organ, w stosunku do kandydata o najwyższej liczbie punktów, zostanie wszczęta procedura przyjęcia do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.

 

Wszelkie informacje na temat naboru pod adresem:

http://www.bip.straz-swidwin.pl/

http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl/

 

Dodatkowych informacji udziela:

kpt. Dariusz Borek tel.: 094 36 52 481.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Dariusz Borek
Dokument z dnia: 25.06.2007
Dokument oglądany razy: 3 434
Opublikował: Dariusz Borek
Publikacja dnia: 25.06.2007
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl