mapa strony   |   kontakt   |

Ptasia grypa

Dokument usunięty dnia 02.11.2017
powód: blad
Procedury postępowania Ramowa procedura działań jednostek PSP i ksrg wspomagających służby weterynaryjne podczas zdarzeń z podejrzeniem występowania i likwidacją ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Inspekcja Weterynaryjna PROCEDURA RAMOWA Nr 1 Wydanie 1 Data: 10 marca 2006 r. Liczba stron 9 Stanowisko Imię i nazwisko Podpis Data Opracował: Główny Specjalista KG PSP Inspektor mł. bryg. Waldemar Maliński lek. wet. Agnieszka Przygoda-Dobrzyńska 10.03.2006 r. Sprawdził Z-ca Dyrektora bryg. Dariusz Marczyński 10.03.2006 r. Zatwierdził: Z-ca KG PSP st. bryg. Leszek Suski 10.03.2006 r. Z-ca GLW lek. wet. Janusz Związek 1. CEL 2. ZAKRES STOSOWANIA 3. DEFINICJE, OKREŚLENIA I OZNACZENIA 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. WYKAZ DOKUMENTÓW 1. CEL. Celem procedury jest stworzenie jednolitych metod postępowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego we współdziałaniu z Inspekcją Weterynaryjną, innymi służbami, inspekcjami na ewentualność stanu zagrożenia i wystąpienia choroby ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (ptasiej grypy) na poziomie powiatów. 2. ZAKRES STOSOWANIA. a) niniejsza procedura stosowana jest przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego podczas prowadzenia działań wspomagających służby weterynaryjne, w przypadku wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptasiej i stanowi ramowe zasady współpracy pomiędzy jednostkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg) a Inspekcją Weterynaryjną, b) szczegółowe zakresy współpracy na poziomie województw i powiatów opracują wojewódzcy i powiatowi lekarze weterynarii w porozumieniu z właściwymi komendantami Państwowej Straży Pożarnej. Wojewódzki lekarz weterynarii może przyjąć inne rozwiązania organizacyjne np. bez udziału jednostek ksrg, c) z uwagi na ograniczone możliwości w zakresie sił i środków jednostek ksrg oraz konieczność równoległego obowiązku realizowania ustawowych zadań przez jednostki ksrg tj. gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne, ratownictwo chemiczno-ekologiczne, ratownictwo medyczne na terenie kraju ustala się udział jednostek ksrg do działań wspomagających inspekcje weterynaryjne maksymalnie dla 3 ognisk na terenie danego województwa. W uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dysponuje Centralny Odwód Operacyjny do działań, gdy ilość ognisk na terenie województwa przekracza możliwości sił krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu województwa, d) wojewódzcy Lekarze Weterynarii w porozumieniu z Wojewodą ustalą procedury walki z ptasią grypą w przypadku wystąpienia więcej niż 3 ognisk chorobowych na terenie danego województwa. e) punktami kontaktowymi do wymiany informacji pomiędzy Komenda Główną Państwowej Straży Pożarnej (KGPSP) a Inspekcją Weterynaryjną są: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej: Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (KCKRiOL) (dyżur 24 godziny na dobę) tel. 0 22 523 35 10, ..11,..12, ..13, ..14 fax. 628-65-75 e-mail: kckr@kgpsp.gov.pl Inspekcja Weterynaryjna: W przypadku wystąpienia podejrzenia lub ogniska ptasiej grypy u dzikich ptaków dyżur od godziny 8.00 do 20.30. W przypadku wystąpienia podejrzenia lub ogniska ptasiej grypy u ptaków domowych dyżur 24 godziny na dobę. tel. 0 22 623 17 90; 623 17 91; 623 17 97 fax. 0 22 623 10 63 e-mail: nzzgp@wetgiw.gov.pl W przypadku potwierdzenia przez organy Inspekcji Weterynaryjnej ogniska ptasiej grypy na terenie kraju (wirus H5N1) KG PSP powoła Sztab do koordynacji działań wspomagających organy Inspekcji Weterynaryjnej przez jednostki ksrg. f) KCKRiOL oraz Inspekcja Weterynaryjna będą wzajemnie przekazywały sobie informacje dobowe nt. sytuacji w kraju w omawianym zakresie oraz zaangażowaniu sił i środków ksrg w działania wspomagające. g) Do kontaktów roboczych wyznacza się ze strony: KG PSP - mł. bryg. Waldemara Malińskiego tel. 0-22 523-30-47 oraz Waldemara Szczygła tel. 0-22 523-30-79 Inspekcji Weterynaryjnej – lek. wet. Agnieszkę Przygoda-Dobrzyńską tel. 0-22 623-21-27 3. DEFINICJE, OKREŚLENIA I OZNACZENIA. 3.1. Wysoce zjadliwa grypa ptaków, zwana dawniej pomorem drobiu, należy do chorób zwierząt zwalczanych z urzędu jest wysoce zakaźną i zaraźliwą chorobą wirusową ptaków, która może powodować śmiertelność do 100% stada. Choroba ta może przenosić się również na ludzi, powodując poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Chorobę wywołują niektóre szczepy podtypów H5 i H7 wirusa influenzy typu A. Wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków przenoszone są przez wędrujące dzikie ptaki, zakażony drób, zanieczyszczoną paszę, wodę, jaja, zanieczyszczony sprzęt i osoby mające kontakt z zakażonymi ptakami. 3.2. Obszar zapowietrzony i zagrożony. W przypadku wystąpienia podejrzenia lub ogniska choroby wyróżnia się następujące obszary wokół ognisk choroby: 3.2.1. obszar zapowietrzony – obszar o promieniu minimum 3 km, którego centrum stanowi ognisko choroby. 3.2.2. obszar zagrożony – obszar o promieniu minimum 10 km, którego centrum stanowi ognisko choroby, (zawiera w sobie obszar zapowietrzony). Obszary wyznacza powiatowy lekarz weterynarii właściwy administracyjnie dla miejsca wystąpienia podejrzenia bądź ogniska choroby. 3.3. Sprzęt specjalistyczny. Przez sprzęt specjalistyczny należy rozumieć sprzęt ratowniczy stosowany przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub zapewniony przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do likwidacji ognisk choroby jak ubrania pełnej ochrony osobistej, kombinezony z długimi rękawami, fartuchy nieprzepuszczalne, aparaty izolujące drogi oddechowe, jednorazowe maski z pochłaniaczami, buty gumowe, okulary ochronne, sprzęt i środki do dezynfekcji rąk, odzieży i pomieszczeń., sprzęt do pomiaru stężenia CO2 . 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Służbą wiodącą na miejscu zdarzenia jest lekarz weterynarii inspekcji weterynaryjnej lub lekarz weterynarii wyznaczony do działań przez właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii. Jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadzą działania wspomagające służb weterynaryjnych i sanitarnych odpowiedzialnych za kierowanie, nadzór i likwidację źródeł zagrożenia. 5. OPIS POSTĘPOWANIA Zwalczanie wysoko zjadliwej grypy ptaków opiera się na następujących podstawowych zasadach: a) zwalczanie, które wiąże się z uśpieniem wszystkich zakażonych zwierząt podatnych gatunków w ognisku choroby lub/i na obszarze zakażonym oraz utylizacją zlikwidowanych zwierząt i skażonych produktów zwierzęcych, w celu usunięcia źródła zakażenia, b) kwarantannę i kontrolę przemieszczania się w odniesieniu do zwierząt, produktów zwierzęcych oraz przedmiotów znajdujących się na ogłoszonych obszarach w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się infekcji, c) odkażanie obiektów, produktów i przedmiotów w celu zlikwidowania wirusa w zapowietrzonych obiektach oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażenia na ogłoszonych obszarach, d) prowadzenie dochodzeń epizootycznych mających na celu ustalenie źródła i zasięgu zakażenia oraz dostarczenia dowodów pozwalających na uznanie kraju lub obszaru za wolny od choroby, e) w przypadku konieczności wjazdu jednostki ksrg do ogniska choroby należy mieć na uwadze konieczność późniejszej dezynfekcji pojazdu. W tym przypadku należy dopilnować aby używany do dezynfekcji środek dezynfekujący nie zniszczył pojazdu oraz jego osprzętu. Ponadto w takim przypadku oraz przy wejściu do ogniska ludzi z jednostki ksrg należy przestrzegać procedury wejścia i wyjścia z ogniska Polskiego Weterynaryjnego Planu Gotowości Zwalczania Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków, f) szczegółowe procedury współdziałania mają być uzgodnione wzajemnie każdorazowo przy zmianie Polskiego Weterynaryjnego Planu Gotowości Zwalczania Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków lub procedur dla działań jednostek PSP i ksrg wspomagających służby weterynaryjne podczas zdarzeń z podejrzeniem występowania i likwidacji ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, g) ogólny zakres czynności określa Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury. 6. WYKAZ DOKUMENTÓW 1) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu (Dz.U. z dnia 1 października 2004 roku); 2) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.); 3) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz. U. Nr 147, poz. 1230 z 2002 r. z późn. zm.); 4) Zarządzenie Nr 14/05 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 5.11.2005 r. w sprawie ustalenia „Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących standardów postępowania w zakresie ochrony zdrowia, na wypadek wystąpienia na terenie Polski wirusa grypy ptaków (H5N1)”; 5) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.); 6) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie postępowania przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 18, poz. 163); 7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu (Dz. U. Nr 145, poz. 979); 8) Wytyczne GIS MSWiA co do zasad zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej podczas likwidowania ognisk epizoocji ptasiej grypy; 9) Wykaz środków biobójczych dopuszczonych do użycia przez Państwowy Zakład Higieny; 10) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu (Dz. U. Nr 203, .poz. 1688 z późn. zm.); 11) Decyzja Komisji 2006/115/WE z dnia 17 lutego 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie oraz uchylającej decyzje 2006/86/WE, 2006/90/WE, 2006/91/WE, 2006/94/WE, 2006/104/WE i 2006/105/WE; 12) Rozporządzenie 1774/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 273/1 z 10.10.2002); 13) Polski Weterynaryjny Plan Gotowości Zwalczania Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków; 14) Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie zasad zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego przez funkcjonariuszy Państwowej Straży pożarnej podczas likwidowania ognisk epizoocji ptasiej grypy Zatwierdził: 1...........................................................2................................................... ZAŁĄCZNIK NR 1 I. ETAP – PODEJRZENIE CHOROBY Lp. Podejmowane czynności Czynności podejmowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej 1. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych zabezpieczających wejścia i wyjścia na teren z podejrzeniem ogniska 1. Budowa mat dezynfekcyjnych ( max. 3 maty dla jednego ogniska) wg instrukcji powiatowego lekarza weterynarii z materiałów dostarczonych przez instytucje i podmioty, wskazanych przez powiatowego lekarza weterynarii zgodnie z zasadami budowy zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu (Dz.U. z dnia 1 października 2004 roku) 2. Rozwiezienie mat do punktów wskazanych przez powiatowego lekarza weterynarii. 3. Dostarczenie wody do przygotowania roztworu dezynfekcyjnego w przypadkach tego wymagających 4. Transport roztworu do miejsc rozstawienia mat, rozlanie do przygotowanych pojemników 5. Dystrybucja roztworu do przygotowanych pojemników 6. Nasączenie mat przygotowanym roztworem 7. Wsparcie przy oznakowaniu miejsc wyłożenia mat dezynfekcyjnych II. POTWIERDZENIE WYSTĄPIENIA OGNISKA 2 Uśmiercenie drobiu w ognisku 1. Pomiar poziomu stężenia CO2 w pomieszczeniach po zakończonym zabiegu uśmiercania ptaków w celu określenia stopnia bezpieczeństwa dla osób usuwających martwe ptaki i przeprowadzających dezynfekcję pomieszczeń 3 Dezynfekcja w ognisku 1. Wsparcie czynności ekip dezynfekujących w działaniach dezynfekujących. 2. W przypadku konieczności wejście do kurnika w ubraniach gazoszczelnych, rozprowadzenie środka dezynfekcyjnego przy pomocy urządzenia dostarczonego przez inspekcję weterynaryjną lub inny podmiot prowadzący dezynfekcję, w miejsca i w sposób wskazany przez powiatowego lekarza weterynarii. 4. Ostateczne oczyszczenie i dezynfekcja Jednostki ksrg nie realizują zadań. 5. Oczyszczenie i dezynfekcja miejsc pobytu i odszukanych materiałów Jednostki ksrg nie realizują zadań. 6. Kontynuacja nadzoru nad przestrzeganiem nakazów i zakazów po likwidacji ogniska do czasów stwierdzenia wygaśnięcia choroby Wykonywanie działań mających na celu utrzymanie sprawności technicznej wykonanych mat. III. POSTĘPOWANIE W OKRĘGU ZAPOWIETRZONYM 7. Zabezpieczenie i dystrybucja niezbędnych ilości środków dezynfekcyjnych wraz z instruktażem, dezynfekcją, oznakowaniem miejsca wyłożenia mat 1. Pomoc przy transporcie przygotowanych roztworów dezynfekcyjnych. 2. Wsparcie przy oznakowaniu miejsc wyłożenia mat dezynfekcyjnych 8. Unieszkodliwianie nawozów, ściółki, odpadów, nieczystości i ich wywóz z obszaru zapowietrzonego Jednostki ksrg nie realizują zadań. IV. POSTĘPOWANIE W OKRĘGU ZAGROŻONYM 9. Dezynfekcja kurników, środków transportu i innych miejsc Prowadzenie czynności dezynfekcyjnych w ubraniach ochronnych odpowiednich do wykonywanych czynności.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Dariusz Borek
Dokument z dnia: 21.12.2007
Dokument oglądany razy: 3 511
Opublikował: Dariusz Borek
Publikacja dnia: 21.12.2007
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl